ReadyPlanet.com
สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล

 !! เปิดรับสมัครผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย จำนวนหลายอัตรา !!

 สวัสดิการหากร่วมงานกับเรา

1. ตรวจสุขภาประจำปี                                                    11. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของโรงพยาบาล)

2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค                                                  12. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ญาติสายตรงของพนักงาน

3. ช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพญาติสายตรง                              และ/หรือสามารถแบ่งชำระเป็นงวด

4. เงินกู้สวัสดิการพนักงาน                                              13. ให้สิทธิพักห้องพิเศษ

5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 10 วันต่อปี                           กรณีพนักงานที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวนอนในโรงพยาบาล

6. วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี                                  14. สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

7. ให้สิทธิ์ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาบวช                                เช่น การอบรม คอร์สออนไลน์ การเรียนเฉพาะทาง

8. หอพักสวัสดิการ                                                         15. สวัสดิการสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัยอัตราพิเศษธนาคารอาคารสงเคราะห์

9. ชุดยูนิฟอร์ม (บางแผนก)                                             16. สวัสดิการสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราพิเศษ

10. ปรับเงินเดือน 2 ครั้ง/ปี (ตามเกณฑ์การประเมิน)                  ธนาคารทหารไทยธนชาต , ธนาคารอิสลาม

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript , หนังสือรับรองวุฒิ)
  4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  5. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)
  6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / ประกอบโรคศิลปะ
  7. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
  8. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  9. สำเนาสูติบัตรของบุตร-ธิดา (ถ้ามี)
  10. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมแว่นตา (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

ติดต่อรับสมัครด้วยตนเองที่...

แผนกธุรการและบุคคล โรงพยาบาลเทพปัญญา ชั้น4 อาคารเทพปัญญา สมายล์ เดนทัล คลินิกทันตกรรม

วันจันทร์- ศุกร์   เวลา 8:00-17:00 น.

 วันเสาร์             เวลา 8:00-12:00 น.


ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ได้ดังนี้

                                  แผนกธุรการและบุคคล โรงพยาบาลเทพปัญญา (สมัครงาน)

                             ชั้น4 อาคารเทพปัญญา สมายล์ เดนทัล คลินิกทันตกรรม

                           เลขที่ 99/6 หมู่5 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000


ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

                                                                   E-mail : hrtpyhos@gmail.com