ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot

 

 

 

         

         รับสมัครงาน"ด่วน"

                                                          ติดต่อแผนกธุรการ-บุคคล ชั้น  3 

                                            053-852590-9

 

ตำแหน่งพยาบาลประจำหอผู้ป่วยนอก / Part Time         จำนวน   1  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :   เพศหญิงอายุไม่เกิน  35  ปี 

                             -  มีใบประกอบวิชาชีพ

                                       -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    พยาบาลศาสตร์

 

ตำแหน่ง เภสัชกร   /  Part Time    จำนวน   1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :  เพศหญิง/ชาย  อายุไม่เกิน 35 ปี

                            สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

                            มีใบประกอบวิชาชีพ

                            สามารถเข้างานเป็นกะได้

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์       จำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ  :  เพศหญิง/ชาย  อายุไม่เกิน  35 ปี

                             -  สามารถเข้างานเป็นกะได้ 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องมือแพทย์    จำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :    เพศชายอายุไม่เกิน  35 ปี

                             -  สำเร็จการศึกษาระดับ ใบประกาศวิชาชีพชั้นสูง   สาขา อิเล็กทรอนิกส์

   ตำแหน่ง พนักงานการเงิน    จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะ : เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี      

                 -  สำเร็จการศึกษาระดับ วุฒิ ปวส.

 

                 -  สามารถเข้างานเป็นกะได้

ตำแหน่ง พยาบาลประจำหอผู้ป่วยใน            จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :  เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี 

                              -   มีใบประกอบวิชาชีพ

                              -   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

ตำแหน่งพยาบาลประจำหอผู้ป่วยนอก   จำนวน  5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :  เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี  

                            -  มีใบประกอบวิชาชีพ

                            -   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

     


 

      

Copyright © 2010 All Rights Reserved.