ReadyPlanet.com
dot dot

 

 

 

         

         รับสมัครงาน"ด่วน"

                                                          ติดต่อแผนกธุรการ-บุคคล ชั้น  3 

                                            053-852590-9

 

ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค     จำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ  :   เพศชาย/เพศหญิง

                              -  มีใบประกอบวิชาชีพ 

                              -  สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้ 

                              -  ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร 

ตำแหน่งพนักงาน ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป

                                    -  วุฒิ ปวส.

                              -  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

                              -  สามารถทำงานเป็นกะได้

 

ตำแหน่งเภสัช / Part Time 

ปฎิบัติงาน ที่ รพ เทพปัญญา 2 

คุณสมบัติเฉพาะ :   เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

                             -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

                             -   มีใบประกอบวิชาชีพ

                             -   สามารถเข้างานเป็นกะได้

 

ตำแหน่งพยาบาลประจำหอผู่ป่วยใน /Part Time  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ : เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

                          - มีใบประกอบวิชาชีพ

                          -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  พยาบาลศาสตร์

 

ตำแหน่งพยาบาลประจำหอผู้ป่วยนอก / Part Time         จำนวน   1  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :   เพศหญิงอายุไม่เกิน  35  ปี 

                             -  มีใบประกอบวิชาชีพ

                                       -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    พยาบาลศาสตร์

 

ตำแหน่ง เภสัชกรประจำ และ  Part Time    จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :  เพศหญิง/ชาย  อายุไม่เกิน 35 ปี

                            สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

                            มีใบประกอบวิชาชีพ

                            สามารถเข้างานเป็นกะได้

 

   ตำแหน่ง พนักงานการเงิน    จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะ : เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี      

                 -  สำเร็จการศึกษาระดับ วุฒิ ปวส.

 

                 -  สามารถเข้างานเป็นกะได้

ตำแหน่ง พยาบาลประจำหอผู้ป่วยใน            จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :  เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี 

                              -   มีใบประกอบวิชาชีพ

                              -   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

     


 

      

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.