ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot

 

 

         

         รับสมัครงาน"ด่วน"

                                                          ติดต่อแผนกธุรการ-บุคคล ชั้น  3 

                                            053-852590-9

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยานยนต์  จำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ  :  เพศชายอย่าไม่เกิน  35 ปี

                               สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิ ม.6 

                               มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 1 หรือ 2 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บัญชี    จำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :    เพศหญิงอายุไม่เกิน  35 ปี

                                 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

   ตำแหน่ง พนักงานการเงิน    จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ : เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

                          -  สำเร็จการศึกษาระดับ วุฒิ ปวส.

                          -  สามารถเข้างานเป็นกะได้

ตำแหน่ง พยาบาลประจำหอผู้ป่วยใน            จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :  เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี 

                              -   มีใบประกอบวิชาชีพ

                              -   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ / Part time   จำนวน  5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :  เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี  

                                            -   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

     


 

      

Copyright © 2010 All Rights Reserved.