ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
 

 

 

 รับสมัครงานด่วน

ติดต่อแผนกธุรการ 

052088999 ต่อ 8400

 

 

ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่ยานยนต์ 

คุณสมบัติ  :   เพศชาย     อายุไม่เกิน 35 ปี

                    มีใบขับขี่รถยนต์

                    วุฒิมัธยมการศึกษา ปีที่6  หรือเทียบเท่า

                    สามารถทำงานเป็นกะได้                                

 

ตำแหน่ง บัญชี 

คุณสมบัติ :  หญิง     อายุไม่เกิน 35 ปี 

                                      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

                                       สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

                      

 

                                   

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน       จำนวน  2  อัตรา 

คุณสมบัติ :  เพศหญิง   อายุไม่เกิน    35   ปี   

                   วุฒิการศึกษา ปวส  ขึ้นไป

                   สามารถทำงานเป็นกะได้                               

 

 ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค         จำนวน   1   อัตรา

คุณสมบัติ   :  เพศ  หญิง/ชาย      อายุไม่เกิน  35 ปี 

                    มีใบประกอบวิชาชีพ

                    สามารทำงานเป็นกะได้ 

 

 

 ตำแหน่งผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค     จำนวน  2 อัตรา

คุณสมบัติ :   เพศ  หญิง/ชาย    อายุไม่เกิน  35 ปี 

                   มีใบแสดงคุณวุฒิที่สำเร็จหลักสูตร

                   วุฒิมัธยมการศึกษาปีที่6 หรือ เทียบเท่า

                    สามารถเข้าเวรได้ทั้งกะ เช้า บ่าย ดึก

 

  เภสัชกร         จำนวน   1  อัตรา 

คุณสมบัติ  :  เพศหญิง/ชาย           

                   มีใบประกอบวิชาชีพ

                   สามารถทำงานเป็นกะได้ 

 

ตำแหน่ง พยาบาล 

 คุณสมบัติ  :    เพศหญิง      อายุไม่เกิน  30 ปี

                    มีใบประกอบวิชาชีพ 

                    สามารถทำงานเป็นกะได้

 

ตำแหน่งพนักงาน ผู้ช่วยพยาบาล        จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ :      เพศ หญิง     อายุไม่เกิน  30 ปี

                                     มีใบแสดงคุณวุฒิที่สำเร็จหลักสูตรวิชาพนักงานผู้ช่วยทางพยาบาล

 

                                    วุฒิมัธยมการศึกษาปีที่ 6  หรือ เทียบเท่า 

 

                                    สามารถเข้าเวรได้ทั้งกะ เช้า บ่าย ดึก