ReadyPlanet.com
dot dot

 

 

 

         

         รับสมัครงาน"ด่วน"

                                                          ติดต่อแผนกธุรการ-บุคคล ชั้น  3 

                                            053-852590-9

 

                          

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  จำนวน 1  อัตรา  

คุณสมบัติเฉพาะ :  เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

                           -    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค     จำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ  :   เพศชาย/เพศหญิง

                              -  มีใบประกอบวิชาชีพ 

                              -  สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้ 

                              -  ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร 

 

 ตำแหน่งเภสัช / Part Time 

ปฎิบัติงาน ที่ รพ เทพปัญญา 2 

คุณสมบัติเฉพาะ :   เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

                             -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

                             -   มีใบประกอบวิชาชีพ

                             -   สามารถเข้างานเป็นกะได้

 

 

ตำแหน่ง เภสัชกรประจำ และ  Part Time    จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :  เพศหญิง/ชาย  อายุไม่เกิน 35 ปี

                            สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

                            มีใบประกอบวิชาชีพ

                            สามารถเข้างานเป็นกะได้

 

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ            จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :  เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี 

                              -   มีใบประกอบวิชาชีพ

                              -   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

 

ตำแหน่ง เลขา UR NURES     จำนวน   1   อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ : เพศ หญิง    อายุ 18 -30 ปี

                          -    จบการศึกษาชั้นมัธยม ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

                          -    สามารถใช้ Computer Program Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

ตำแหน่ง แม่บ้านประจำห้องผ่าตัด              จำนวน  2  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ :  เพศหญิง                       อายุ  18-35  ปี

                          -     จบการศึกษาชั้ยมัธยม ปีที่  6 หรือเทียบเท่า

                          -     สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

     


 

      

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.