ReadyPlanet.com
dot dot

 

 

 


รับสมัครงานด่วน

ติดต่อแผนกธุรการ 

052088999 ต่อ 8400

 

 

ตำแหน่ง     ทันตแพทย์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาติประกอบโรคศิลปะ

                                                    สาขาทันตกรรมชั้น 1 หรือได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ป่วยกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

 

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โอเปอเรอเตอร์    จำนวน 1    อัตรา

คุณสมบัติ   :    เพศหญิง  อายุไม่เกิน  35 ปี 

                        วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป 

                        สามารถทำงานเป็นกะได้ 

                                   

                                    

 

 ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค         จำนวน   1   อัตรา

คุณสมบัติ   :  เพศ  หญิง/ชาย      อายุไม่เกิน  35 ปี 

                    มีใบประกอบวิชาชีพ

                    สามารทำงานเป็นกะได้ 

 

 

 เภสัชกร         จำนวน   1  อัตรา 

คุณสมบัติ  :  เพศหญิง/ชาย           

                  มีใบประกอบวิชาชีพ

                  สามารถทำงานเป็นกะได้ 

 

ตำแหน่ง พยาบาล 

คุณสมบัติ  :  เพศหญิง             อายุไม่เกิน  30 ปี 

                              มีใบประกอบวิชาชีพ 

                   สามารถทำงานเป็นกะได้

 

ตำแหน่งพนักงาน ผู้ช่วยพยาบาล        จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ :  เพศ หญิง            อายุไม่เกิน  30 ปี

                    มีใบแสดงคุณวุฒิที่สำเร็จหลักสูตรวิชาพนักงานผู้ช่วยทางพยาบาล

                    วุฒิมัธยมการศึกษาปีที่ 6  หรือ เทียบเท่า 

                     สามารถเข้าเวรได้ทั้งกะ เช้า บ่าย ดึก 

 

 

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   จำนวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติ :    เพศหญิง/ชาย          อายุไม่เกิน 30 ปี 

 

                     มีใบประกอบวิชาชีพ

 

                     สามารถทำงานเป็นกะได้ 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

  

    

         

       

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

     


 

      

dot
dot
dot
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.